Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na konferenci Glorious 2015 prostřednictvím internetového prodeje a pro další činnosti zapsaného spolku Business Academy.

[I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ]

 1. Zapsaný spolek Business Academy, IČ: 03785564 se sídlem Polní 1629, Dubňany 69603, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod Spisovou značkou L20356, zastoupený předsedou Ondřejem Práškem, dále také jen "Spolek", vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na konferenci Glorious 2015, konající se 8. – 9. dubna v Brně a další činnosti vykonávané Spolkem.

[II. PRODEJ VSTUPENEK]

 1. Spolek činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na konferenci Glorious 2015. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.

 2. Zájemce (dále jen Účastník) o koupi vstupenky podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Spolku, dostupného ze stránek www.glorious2015.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek.

 3. Objednávkou vstupenek dává účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.

 4. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Spolku,a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Spolku na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem v Objednávce vstupenek.

 5. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou nebo převodem z účtu na základě vystavené faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 5 dní od data vystavení faktury.

[III. CENA VSTUPENEK]

 1. Cena jedné vstupenky se odvíjí podle data. Termín zdražení je uveden na úvodní stránce webu www.glorious2015.cz.

  Typ lístkuCenová varianta do:Cena lístku
  Student24. 3. 2015590,00 Kč
  31. 3. 2015690,00 Kč
  5. 4. 2015790,00 Kč
  Absolvent24. 3. 20151290,00 Kč
  31. 3. 20151490,00 Kč
  5. 4. 20151690,00 Kč
 2. Účastník má nárok na vrácení peněz ve výši 50 % zaplacené částky. V případě, že se nemůže zúčastnit, je možné dohodnout náhradu, kterou však Spolek nejprve individuální dohodou schválí.

 3. Účastník, který za sebe má náhradu je povinen tuto skutečnost oznámit Spolku ze svého registračního emailu, kde uvede registrační údaje náhradní osoby.

 4. Poslední možnost stornování vstupenky je 27.3.2015, po tomto datu již nelze vstupenky stornovat, je však možné za sebe dohodnout náhradu.

 5. Spolek si vyhrazuje právo změnit cenu vstupenky

[IV. OBJEDNÁVKA VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY]

 1. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.

 2. Vstupenka je vázána na jméno Účastníka, fyzickou osobu, uvedené v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše jedenkrát. Žádost o změnu Účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 27. 3. 2015.

 3. Účastník konference či dalších akcí pořádaných Spolkem, svou objednávkou souhlasí s použiváním cookies 10, pixel tags, action tags, web beacons, gif tags a dalších podobných nástrojích, jež jsou využity pro efektivní a bezpečný nákup vstupenek.

[V. OSOBNÍ ÚDAJE]

 1. Osobními údaji se rozumí informace o účastníkovi konference, jakožto subjektu údajů, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Spolek (Správce osobních údajů) shromažďuje a uchovává Účastníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

 2. Spolek prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník vstupenek nákupem dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Obchodními partnery Spolku (viz dále) a Spolkem samotným.

 3. Spolek si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu účastníků kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.

 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. Součástí přihlášky konference pořádané Spolkem je uvedení údajů: jméno, příjmení, celé místo trvalého pobytu, datum narození a fakulta s vysokou školou, na které účastník studuje.

  2. Účastník konference či jiných akcí pořádaných Spolkem, svým nákupem vstupenek souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlašovacím formuláři Spolkem, jakožto správcem těchto údajů pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  3. Účel zpracování osobních údajů: V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři řazeny do kategorie adresních a identifikačních údajů a jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely vytváření databází Účastníků, reklamní a marketingové činnosti a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách Spolku a jeho Obchodních partnerů, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity Spolkem a jeho Obchodními partnery pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Spolku a jeho Obchodních partnerů.

 5. Prohlášení Správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Členové Správce nebo jiné fyzické či právní osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 6. Podá-li subjekt údajů žádost o informaci o zpracování svých osobních údajů, Spolek mu tuto informaci poskytne bez zbytečného odkladu.

 7. Obchodní partneři mohou využívat osobní údaje Účastníků získané Spolkem k účelu popsaném výše. Obchodními partnery Spolku se rozumí:

  1. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 610 63 029, DIČ: CZ 61063029

  2. Siemens, s.r.o. se sídlem Siemensova 1 Praha 13 – Stodůlky 155 00, IČ: 00268577

  3. UNIFER alfa a.s., IČ: 016 98 605, se sídlem Brno, Zvonařka 92/5, Trnitá, 602 00

  4. Kentico software s.r.o. se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 26930943

  5. Škoda Auto, a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 29360, IČ: 00177041

  6. Automotive Lighting s.r.o., se sídlem Pávov 113, 586 01 Jihlava, IČ: 25133152

  7. O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ: 60193336

  8. ManpowerGroup s.r.o., IČ: 41194659 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 10/2097, PSČ 12000

  9. Era a.s., se sídlem Pardubice, Průmyslová 387, PSČ 53003 IČ: 60916427

  10. D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 03450872

  11. Advantage Consulting, s.r.o. se sídlem Brno, Orlí 708/36, PSČ 60200, IČ: 26289822

  12. Pojišťovna VZP, a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 27116913

  13. Coffee Offi s.r.o. se sídlem Praha - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000, IČ: 24217433

[VI. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK]

 1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

 2. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17. února 2015.

 3. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

[VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ]

 1. Závazky Spolku vůči Účastníkům stejně jako případné nároky Účastníků vůči Spolku se promlčují ve lhůtě pěti let.

 2. Spolek si vyhrazuje právo na změnu programu konference.

 3. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

 5. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.